Mapa do celów projektowych

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne wykonane na aktualnej kopii mapy zasadniczej, niezbędne do wykonania przez architekta projektu zagospodarowania działki lub terenu. Jest to dokument wykonywany przez geodetę uprawnionego niezbędny do rozpoczęcia procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Na treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), składają się:

  1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp. jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
  3. usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Mapa do celów projektowych w swej treści powinna zawierać obszar terenu inwestycji oraz obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy.

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna w celu wykonania projektu budowlanego. Mapę możemy wykonać w wersji analogowej (drukowanej) bądź numerycznej (np.: plik dxf).

Jak długo trwa wykonanie mapy?

Od momentu złożenia zlecenia do odbioru gotowej mapy potrzeba kilku tygodni. W czasie wykonywania mapy w kilku przypadkach dochodzi do kontaktu z urzędem stąd czas opracowania mapy nie jest słały. Wykonanie mapy zajmuje zwykle od trzech do czterech tygodni.

Jak długo mapa jest ważna?

W żadnym przepisie prawa nie jest wprost powiedziane ile mapa do celów projektowych jest ważna. Teoretycznie ważna jest dopóty, dopóki nie zajdą jakieś zmiany w terenie (od momentu wykonania mapy).

Ile kosztuje wykonanie mapy?

Koszt wykonania mapy w przypadku pojedynczych działek budowlanych o powierzchni do około 0.5 ha to 600-800 zł. W przypadku większych obiektów koszt wykonania mapy ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości obszaru i stopnia jego zainwestowania.

Przykładowa mapa do celów projektowych

geodeta gorzow mapa do celow projektowych
Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.