Wznowienie znaków granicznych

 

Wznowienie granic to określenie na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz wiarygodnych i miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej, zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Wznowienie dotyczy znaków granicznych, które zostały już wcześniej ustalone według stanu prawnego nieruchomości (w toku postępowania rozgraniczeniowego, postępowania podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu), ale zostały przesunięte, zniszczone lub uszkodzone.

 

Wyznaczenie punktów granicznych

 

W przypadku gdy dla przedmiotowej nieruchomości nie ma ustalonego stanu prawnego granic, istnieje możliwość wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

 

Należy pamiętać, że wznowienie dotyczy znaków granicznych, a wyznaczenie punktów graninczych.

Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.

Punkt graniczny - punkt określający przebieg granicy nieruchomości.

 

Wznowienie bądź wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się zazwyczaj gdy właściciel działki nie zna dokładnego przebiegu jej granic, planuje wybudować dom albo ogrodzenie itp.

 

landscape 1612583 1920

Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.