+48 519 501 600

Przydatne informacje

panorama 1347809 1920

 

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oznacza rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów. W szczególności będzie to rozpoczęcie budowy (wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu lub zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów).

Czytaj więcej: Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Geoportal pozwala na wizualizację danych przestrzennych, nakładanie na siebie danych, wyszukiwanie działki oraz adresu, lokalizacje punktu poprzez współrzędne, pomiar odległości i powierzchni.

geoportal powiat gorzowski

Czytaj więcej: Geoportal powiat gorzowski

Wszelkie kwestie przekroczenia granicy podczas wznoszenia budynku lub innego urządzenia opisane są w ustawie kodeks cywilny

Art. 151 KC. Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.

Ogólna zasada mówi, że budynki oraz inne urządzenia trwale związane z gruntem uważane są za część składową tego gruntu i w związku z tym stanowią własność właściciela gruntu (Ustawa kodeks cywilny Art. 46-48). Czasami zdarza się, że budynek stanowi odrębną nieruchomość. Dzieje się tak, gdy wznosimy budynek na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Wówczas własność takiego budynku należy do użytkownika wieczystego a nie do właściciela gruntu.

Czytaj więcej: Budynek wzniesiony częściowo na sąsiednim gruncie

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim mieści się przy ulicy Chopina 52). Akta księgi wieczystej może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz.

Od kilku lat księgi wieczyste możemy przeglądać również w wersji elektronicznej. Aby tego dokonać potrzebny jest komputer z dostępem do internetu oraz numer księgi wieczystej.

Czytaj więcej: Elektroniczna księga wieczysta

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na jego użytkowanie. Obiekty, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie określa art. 55 ust. 1  pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.


Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie należy także uzyskać, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, a także, jeżeli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałożył taki obowiązek:

  • w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona – w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania;
  • w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona – w przypadku postępowania naprawczego.

Czytaj więcej: Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Strona 1 z 3

Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.