+48 519 501 600

herb bogdaniec    GMINA BOGDANIEC

Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jenin, Jeninek, Jeniniec, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy.

Opis:
I. sprawdzenie kompletności złożonego wniosku
w przypadku jego braku, wystosowanie pisma o jego uzupełnienie
II. dokonanie analizy o możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy:
a.stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji,
b.warunków i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy wynikających z odrębnych przepisów
c.łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków:
-co najmniej działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej , jest zabudowana
-teren ma dostęp do drogi publicznej,
-istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające,
-teren nie wymaga na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie leśne,
-decyzja jest zgodna z przepisami
d.dokonanie wizji w terenie
III. W przypadku braku możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy:
1.wydaje się decyzję odmowna,
2.zawiesza się postępowanie o ustalenie warunków zabudowy, w odniesieniu do obszarów dla których istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego , do czasu uchwalenia planu.
IV. sporządza się wyniki analizy zawierające część tekstowa i graficzna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003r).
V. sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy.
VI. wystąpienie o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy:
-w oparciu o przepisy art. 60 ust. 2,
-w oparciu o przepisy art.53 ust 4 , art.64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
VII. po uzyskaniu wszystkich uzgodnień sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i jej wydanie.

Wymagane załączniki:
wniosek o wydanie decyzji.
z załącznikami.
zawartość wniosku:
-określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawienie kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy kastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy; obszaru , na który inwestycja będzie oddziaływała w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.
-określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposoby odprowadzania ścieków , i innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwiania odpadów,
-określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz , w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Termin realizacji:
- sporządzenie projektu decyzji w zależności od rodzaju – maksymalnie 30 dni
- uzyskanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy - od trzech tygodni do miesiąca od daty wystąpienia o uzgodnienie
- po uzyskaniu uzgodnień – wydanie decyzji w terminie 7 dni, do 14.

Opłaty:
za wniosek – 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
*budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 190 zł,
*zespołu garażowego składającego się co najmniej z trzech garaży – 152 zł,
*budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej – 38 zł,
*pozostałych – 90 zł,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

Etapy:

Podstawa prawna:
art. 61 ust. 1 , art. 64 w związku z art. 53 ust. 3 , art. 60 ust. 4 , art. 54 i 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Wniosek o podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Opis:
1.Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)
2.Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być:
·granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
·oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
·granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
·linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodował by podział tego budynku.
3.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

Wymagane załączniki:
1.Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
2.Załączniki: ·aktualny odpis z księgi wieczystej, ·
2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, ·
wypis z rejestru ewidencji gruntów, ·
przedstawienie na kopii mapy granic terenu objętego wnioskiem, propozycji graficznej usytuowania budynku i wjazdu z drogi publicznej. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.Wypis z "Rejestru gruntów" oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7.
Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy występuje do Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu Gorzowa Wlkp., do wnioskodawcy, w przypadku inwestycji o znaczeniu krajowym – do wojewody i marszałka województwa. Natomiast do wiadomości otrzymuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz firma geodezyjna.Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia lub decyzji o warunkach zabudowy wnioskodawca winien przedłożyć do działu gospodarki nieruchomościami i geodezji:·dokumentację geodezyjną - projekt podziału nieruchomości, sporządzony przez uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej.

Termin realizacji:
Do 60 dni

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa: ·
za odwołanie - 5,00 zł. ·
za każdy załącznik - 0,50 zł.

Etapy:

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46 poz. 543),

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Opis:
1.Po złożeniu wniosku, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
2.Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

Wymagane załączniki:
1.Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości gruntowej.
2.Załączniki:
·dokumenty potwierdzający prawo własność nieruchomości

Termin realizacji:
do 60 dni.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
·za wniosek - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł

Tryb odwoławczy:
Decyzja jest ostateczna.Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Etapy:

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: DZ. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.).

 
Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.