+48 519 501 600

herb deszczno    GMINA DESZCZNO

Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dziersławice, Dzierżów, Glinik, Karpin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Maszewo, Niwica, Orzelec, Osiedle Poznańskie, Płonica, Prądocin, Ulim.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy.

WYDANIE  DECYZJI  O  WARUNKACH  ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717); plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995r.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy     lub 

  przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
   

 2. załączniki:
  • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
  • Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;  (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla  zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; (zgodnie z wytycznymi na odwrocie)
  • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
  • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
  • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

V. UWAGI:
Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.
 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

PRZENIESIENIE  DECYZJI  O  WARUNKACH  ZABUDOWY

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  lub
 2. Załączniki:
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Opis:
1.Wniosek składa właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości (dotyczy osób fizycznych)
2.Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być:
·granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
·oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
·granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
·linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodował by podział tego budynku.
3.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

Wymagane załączniki:
1.Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
2.Załączniki:

·aktualny odpis z księgi wieczystej,

·2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, ·
wypis z rejestru ewidencji gruntów,

·przedstawienie na kopii mapy granic terenu objętego wnioskiem, propozycji graficznej usytuowania budynku i wjazdu z drogi publicznej.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.Wypis z "Rejestru gruntów" oraz mapy do sporządzenia wstępnego projektu podziału można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7.
Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Komórka ds. Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy występuje do Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu Gorzowa Wlkp., do wnioskodawcy, w przypadku inwestycji o znaczeniu krajowym – do wojewody i marszałka województwa. Natomiast do wiadomości otrzymuje Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz firma geodezyjna.Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia lub decyzji o warunkach zabudowy wnioskodawca winien przedłożyć do działu gospodarki nieruchomościami i geodezji:·dokumentację geodezyjną - projekt podziału nieruchomości, sporządzony przez uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej.

Termin realizacji:
Do 60 dni

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa: ·
za odwołanie - 5,00 zł. ·
za każdy załącznik - 0,50 zł.

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami). Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (DZ. U. z dn. 20.05.1999r. Nr 45, poz. 453).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości lub
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości,
  • kserokopia mapy ewidencyjnej z uwidocznieniem nieruchomości, będących przedmiotem rozgraniczenia.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy.  Zakończenie rozgraniczenia - 6 miesięcy.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Decyzja jest ostateczna, jeżeli  strony przyjmują ustalone granice w trybie rozgraniczenia.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

V. UWAGI:

 1. Po złożeniu wniosku Wójt Gminy Deszczno wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
 2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
 3. Z czynności ustalenia przebiegu granic  geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi  do zatwierdzenia.
 4. Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice w trybie postępowania rozgraniczającego.
 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYPIS  I  WYRYS  Z  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    lub 

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 

Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

WYPIS  I  WYRYS  ZE  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717),
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   lub

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

 
Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.