+48 519 501 600

herb kłodawa    GMINA KŁODAWA

Chwalęcice, Kłodawa, Lipy, Łośno, Mironice, Rębowo, Różanki, Rybakowo, Santocko, Santoczno, Smolarki, Wojcieszyce, Zamoksze, Zdroisko.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [pobierz]
 2. Załączniki:
 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000, dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z oryginalnymi pieczątkami), obejmującej teren którego wniosek dotyczy, mapa musi obejmować także otoczenie działki w odległości równej trzykrotnej szerokości jej frontu (od drogi, z której jest dojazd) odmierzonej we wszystkich kierunkach od jej granic, ale nie mniej niż po 50 m w każdą stronę;
 • charakterystyka planowanej zabudowy w formie graficznej na kopii mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000, dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z oryginalnymi pieczątkami);
 • dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku wystąpienia
  o wydanie decyzji dla zabudowy zagrodowej);
 • umowy lub promesy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu;
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z dokumentem wniesienia opłaty w wysokości 17,00 zł;
 • opłata za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 107,00 zł (opłaty nie pobiera się
  w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe)

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216-676

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wynosi 107,00 zł (opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub odmowa ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji, w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Czas oczekiwania na brakujące materiały lub opinie innych organów czy instytucji nie wlicza się do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm. )

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – druk w załączeniu
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, wraz z dokumentem wniesienia opłaty w wysokości 17,00 zł;
 • opłata za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wynosi 56,00 zł (opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe)

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216-676

IV. OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłata za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wynosi 56,00 zł (opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym, szkolnym oraz obiektów przeznaczonych na cele publiczne, kulturalne, naukowe).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS
w Kłodawie (budynek przy urzędzie). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Oplata skarbowa – numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub odmowa przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy następuje niezwłocznie (nie później niż 14 dni) w drodze decyzji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm. )

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Druki do pobrania:

Wniosek o podział nieruchomości

Podział nieruchomości

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o podział nieruchomości [pobierz]
 2. Załączniki do wniosku

a) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – odpis księgi wieczystej.

b) wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.

c) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu składania wniosku (w przypadku zgodności z warunkami określonymi w tej decyzji).

d) wstępny projekt podziału w ilości 3 egzemplarzy.

e) rzuty poszczególnych kondygnacji, sporządzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, z przedstawionym przez uprawnionego geodetę przebiegiem granicy wewnątrz budynku – jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu aż do przekrycia dachu a w budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu aż do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

W przypadku dokonywania podziału nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000ha, który jest dopuszczalny jedynie pod warunkiem, że działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami, we wniosku należy wskazać cel dokonania podziału nieruchomości.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

 1. Opłaty skarbowej od wydania postanowienia nie pobiera się.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa - numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie).

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wydanie postanowienia opiniującego podział następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. Wójt gminy opiniuje w formie postanowienia:

a) zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

b) w przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy warunków, że podział:

 

 • nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
 • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VII. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 ze zm. )

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 1. Podział nieruchomości nie jest dopuszczony, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.
 2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych
 3. W przypadku firm lub instytucji wniosek podpisuje jej przedstawiciel uprawniony do reprezentowania firmy lub instytucji.
 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / o kierunkach zagospodarowania przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o zaświadczenie – [pobierz]
 2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

Opłata za zaświadczenie - 17 zł - na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa - numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (art. 217 §3 Kpa)

Na wniosek inwestora organ sporządza zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ o kierunkach zagospodarowania przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art. 217 i 218 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z późn. zmianami )

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Wniosek o sporządzenie / zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o sporządzenie / zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek [pobierz]

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

Nie dotyczy.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Odpowiedzi udziela się zgodnie z art. 35 kpa.

Organ bada zasadność i pilność wniosku i informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy 

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015.199 ze zm.)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dla ustalenia numerów porządkowych należy przedłożyć:
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. (poz 125) – załącznik nr 1 do karty sprawy [pobierz]
 • kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z naniesionym budynkiem - dla budynku istniejącego lub
 • kopię mapy z projektem podziału nieruchomości lub
 • kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu

2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym [pobierz],
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej – 17,00zł za wydanie zaświadczenia.
3. Jeżeli na nieruchomości jest kilka budynków to na załączniku należy wyróżnić kolorem budynek będący przedmiotem wniosku.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

Opłata za zaświadczenie – 17,00 zł na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa - numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, za wyjątkiem budynków położonych przy ulicach, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sadu na taka czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Od wydania zaświadczenia odwołanie nie przysługuje.

VII. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z późn. zm.)
 4. Art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.)

 

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 1. W przypadku współwłasności zaleca się, aby wniosek złożony był przez wszystkich współwłaścicieli.
 2. W przypadku firmy lub instytucji wniosek podpisuje jej przedstawiciel uprawniony do reprezentowania firmy lub instytucji.
 
Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.