+48 519 501 600

herb lubiszyn    GMINA LUBISZYN

Baczyna, Brzeźno, Buszów, Chłopiny, Dzikowo, Gajewo, Jastrzębiec, Kozin, Kretkowo, Lubiszyn, Lubno, Łąkomin, Marwice, Mystki, Pczelino, Podlesie, Skrobacz, Smoliny, Smółczyn, Staw, Ściechów, Ściechówek, Tarnów, Wysoka, Zacisze, Zapadlisko.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego

Wymagane załączniki do wniosku: wypisane są na drukach wniosku.

- 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku , kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasonu geodezyjnego i kartograficznego obejmujących obszar, na który ta inwestycja oddziaływuje nie mniej jednak niż 50 metrów wokół granic terenu wnioskowanego, przy czym obszar wokół działki nie może być mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki, w skali 1:500 lub 1:1000 terenu objętego wnioskiem,

- umowy (promesy) dostawy wody, energii, gazu, odbioru ścieków zawarte między inwestorem a właściwą jednostką organizacja gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy (pokój nr 1) w budynku przy Plac Jedności Rob. 1

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Spraw Gospodarczych - inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej – Mariola Kotecka Telefon stacjonarny 95 727-71-53

IV. OPŁATY

Opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł wnosi się w Banku Spółdzielczym w Lubiszynie Nr konta: 37 8363 0004 0070 0492 2000 0002.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

W terminie do dwóch miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za pośrednictwem Urzędu Gminy Lubiszyn [sekretariat Urzędu, ul. Plac Jedności Robotniczej 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jen. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z zm.),

Wniosek o podział nieruchomości

Podział nieruchomości

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek osoby, która posiada w tym interes prawny wraz z załącznikami:

  • Tytuł prawny do nieruchomości,
  • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Wstępny projekt podziału
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • Mapę z projektem podziału działki
  • Wykaz zmian gruntowych
  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Lubiszyn – Plac Jedności Robotniczej 1 Referat Infrastruktury Technicznej ul. Myśliborska 9

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Infrastruktury Technicznej -Urszula Urbanowska Tel. 95-72727153

IV. OPŁATY

bez opłat

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału działki 1 miesiąc 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Lubiszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art.92 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010r. Nr 102,poz. 651)

Art.217 – 220 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2013r. poz.267)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / o kierunkach zagospodarowania przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Lubiszyn – Plac Jedności Robotniczej 1 Referat Infrastruktury Technicznej Lubiszyn ul. Myśliborska 9

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Infrastruktury technicznej – Urszula Urbanowska Tel. 95-72727153

IV. OPŁATY

17,00 zł – potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

7 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art.30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn.zm.)

Art.217 – 220 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013,poz.267)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- mapa nieruchomości z naniesionym budynkiem

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

sekretariat Urzędu Gminy Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Podinspektor do spraw gospodarki komunalnej Katarzyna Błaszczyk telefon 95 727-71-46 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. OPŁATY

brak

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

14 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Lokalizacja zjazdu

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Projekt techniczny zjazdu zawierający opis techniczny, plan sytuacyjny z wrysowanym zjazdem (w skali 1:500) oraz przekroje poprzeczne zjazdu, kopią decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, pełnomocnictwo jeżeli ustanowiony został pełnomocnik.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

ul. Myśliborska 9, Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej Danuta Nikolak
Telefon stacjonarny 95 727-71-46
Telefon komórkowy 519-513-145

IV. OPŁATY

Brak opłat

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

14 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 
Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.